NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I

Thứ tư - 30/09/2015 21:28
NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA 15PH, 1 TIẾT MÔN TOÁN, HỌC KỲ I

 

PHẦN 1. KHỐI 10

1.  Kiểm tra 15 phút, Tuần 4 – Đại số 10

- Liệt kê các phần tử của tập hợp.

- Tìm tập con của 1 tập hợp.

            - Tìm giao, hợp, hiệu, phần bù của 2 tập hợp.

 

2. Nội dung kiểm tra 15 phút, Tuần l6 – Đại số 10

CÂU

NỘI DUNG

 Mức độ , điểm

1

Tìm tập xác định của hàm số chứa căn ( hoặc biểu thức dưới mẫu)

1 câu NB 4,0 đ

2

Tìm tập xác định của hàm số chứa căn và biểu thức dưới mẫu

1 câu TH 4,0 đ

3

Tính giá trị của hàm số tại x0

1 câu NB 2,0 đ

3/ Nội dung kiểm tra 15 phút đại số khối 10 tuần 12

- Phương trình quy về bậc  nhất, bậc 2

- Phương trình chứa ẩn ở mẫu

- Phương trình chứa căn bậc 2

4/ Kiểm tra 15 phút , Hình học 10 – Tuần 16

            - Ý a: Tính tích vô hướng 2 véctơ hoặc xác định góc ( Nhận biết 3đ)

            - Ý b: Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước (Thông hiểu 4 điểm)

            - Ý c: Tính diện tích hoặc chu vi tam giác dựa vào ứng dụng tích vô hướng và độ dài của véc tơ (Vận dụng 3đ)

5/ Kiểm tra 1 tiết, Tuần 8 – Đại số 10

Câu 1: a) Liệt kê các phần tử của tập hợp (Nhận biết – 2điểm)

              b) Tìm giao, hợp, hiệu, phần bù của 2 tập hợp. (Nhận biết – 1điểm)

Câu 2: a) Tìm tập xác định của hàm số (Thông hiểu – 2điểm)

              b) Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất (Thông hiểu -1điểm)

Câu 3: a) Tìm giao điểm của 2 đồ thị hàm số (Thông hiểu -1điểm)

  b) Tìm hàm số bậc nhất dạng y = ax + b. (Vận dụng thấp -1điểm)

  c) Tìm hàm số bậc nhất dạng y = ax + b. (Vận dụng thấp -1điểm)

Câu 4: Xét tính chẳn lẻ của hàm số (Vận dụng cao -1điểm)

6. Nội dung kiểm tra 1tiết hình học khối 10 tuần 13

- Các phép toán tổng, hiệu, tích 1 số với 1 vectơ. ( nhận biết)

- Các phép toán hệ trục toạ độ ( Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp)

- Tìm m thoả điều kiện cho trước (hệ trục toạ độ). (Vận dụng cao)

 

7/ Kiểm tra 1 tiết, Đại số 10 - Tuần 15

   Câu 1:  Giải phương trình

 • Ý a: Trùng phương ( Nhận biết - 1,5 đ)
 • Ý a: Chứa ẩn dưới dáu căn  ( Nhận biết - 1,5đ)
 • Ý b: Chứa ẩn ở mẫu  ( Thông hiểu - 1,5đ)
 • Ý c: Chứa ẩn dưới dấu căn ( Vận dụng cao - 1 đ)
 • Ý d: Chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối ( Thông hiểu - 1,5đ)

Câu 2:

- Ý a: Giải hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn ( Thông hiểu - 1đ)

- Ý b: Giải và biện luận phương trình bậc nhất ( Vận dụng thấp - 2đ)

PHẦN 2. KHỐI 11

1/ Kiểm tra 15 phút, Hình học 11 - Tuần 4

 • Ý 1: Tìm tọa độ điểm của ảnh , tạo ảnh qua phép tịnh tiến theo  (3 điểm).
 • Ý 2: viết phương trình d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo  (d và  cho trước – 3 điểm)
 • Ý 3:Cho đường tròn ( C) , 2 điểm A, B và vectơ  biết tọa độ
 • Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C)qua phép tịnh tiến theo  (2đ)
 •  Viết phương trình đường thẳng (d’) là ảnh của d đi qua 2 điểm A, B qua phép tịnh tiến theo  (2đ)

2/ Kiểm tra 15 phút, Đại số 11 - Tuần 5

* Giải phương trình lượng giác:

 • Ý a: Phương trình lượng giác cơ bản (2,5 điểm).
 • Ý b: Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác (Đúng dạng – 2,5 điểm)
 • Ý c: Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác (Biến đổi đơn giản, đưa về đúng dạng bậc 2 – 2,5 điểm)
 • Ý d: Phương trình bậc nhất đối với đối với sin và cos (Biến đổi, đưa về đúng dạng – 2,5 điểm)

3/ NỘI DUNG KIỂM TRA 15’ TUẦN 10 (ĐS 11)

- Quy tắc đếm ( 3đ)

- Hoán vị  (2đ)

- Chỉnh hợp (2đ)

- Tổ hợp. (3đ)

4/ NỘI DUNG KIỂM TRA 15 PHÚT HÌNH HỌC 11CB TUẦN 15

 • Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
 • Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

5/ Kiểm tra 1 tiết, Đại Số  11 – Tuần 7

 • Câu 1.Tìm tập xác định của hàm số lượng giác dạng thương  (Nhận biết – 1,5 điểm)
 • Câu 2. Phương trình lượng giác
 • Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác ( Nhận biết -1,5 điểm)
 • Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác ( đúng dạng 1,5 điểm)
 • Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác (Biến đổi đơn giản, đưa về đúng dạng bậc 2 – 1,5 điểm)
 • Phương trình bậc nhất đối với đối với sin và cos (Biến đổi, đưa về đúng dạng – 1 điểm)
 • Câu 3: Giải phương trình lượng giác vận dụng công thức biến đổi đưa về dạng đã biết (vận dụng thấp - 2 điểm)
 • Câu 4: Tìm GTLN, GTNN của hàm số (Vận dụng cao -1 điểm)

6/ NỘI DUNG KIỂM TRA 1tiết TUẦN 9 (HH 11)

- Tìm ảnh của điểm, ảnh của đường qua phép tịnh tiến. (sử dụng biểu tức tọa độ) (NB – 4đ)

- Tìm ảnh của điểm, ảnh của đường, phép quay. (TH- 3đ)

- Phép vị tự (sử dụng biểu thức tọa độ)  (VD- 2đ)

- Phép đồng dạng ( bài toán dựng hình). (VDC- 1đ)

7/ NỘI DUNG KIỂM TRA 1TIẾT ĐẠI SỐ 11CB TUẦN 13

Câu 1: Quy tắc đếm: 2đ ( Nhận biết )

Câu 2: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (3đ) ( Thông hiểu)

Câu 3: Nhị Thức Niuton: ( 2đ) (Vận dụng thấp)

Câu 4: Tổ hợp (2đ) (Nhận biết – lồng ghép trong XS ), Xác xuất ( 1đ) ( Vận dụng cao)

PHẦN 3. KHỐI 12

1/ NỘI DUNG KIỂM TRA 15 PHÚT ĐS 12CB TUẦN 6

            Câu 1: GTLN-GTNN của hàm số trên đoạn

            Câu 2: Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị ( c ) của hàm số ( Bậc 3, trùng phương, nhất biến).

2/ Kiểm tra 15 phút , Hình học 12 – Tuần 8

Câu 1. Các công thức tính diện tích, thể tích (4,0 điểm)

Câu 2. Thể tích khối chóp, lăng trụ, góc giữa đường và mặt phẳng (Nhận biết – 6,0 điểm)

3/ NỘI DUNG KIỂM TRA 15’ĐS 12 TUẦN 14

CÂU

NỘI DUNG

Mức độ , điểm

1

Giải pt mũ

2 câu NB 2 x 2,5 đ

2

Giải pt lôgarit bằng cách đặt ẩn phụ

1 câu TH 3,0 đ

3

Giải bpt mũ

1 câu VD 2,0 đ

4/ Nội dung kiểm tra 15 phút giải tích khối 12 tuần 15

Câu 1. Các công thức tính diện tích, thể tích khối tròn xoay (4,0 điểm)

Câu 2. Thể tích khối tròn xoay (Nhận biết – 6,0 điểm)

5/ NỘI DUNG KIỂM TRA 1TIẾT ĐẠI SỐ 12CB TUẦN 8

Câu 1: a) Khảo sát hàm số (2đ) Nhận biết

 b)Tiếp tuyến 2đ ( Nhận biết )

 c)Tìm m để phương trình có nghiệm thỏa yêu cầu đề bài 2đ ( Thông hiểu)

Câu 2: Tìm GTLN-GTNN của hàm số 2đ ( Thông hiểu )

Câu 3 Tìm m thỏa điều kiện cho trước về tính đơn điệu hoặc cực trị của hàm số. 2đ ( Vận dụng )

6/ Kiểm tra 1 tiết, Hình học 12 – Tuần 9

 • Câu 1. Thể tích khối chóp (Nhận biết – 3,0 điểm)
 • Câu 2. Thể tích lăng trụ, kết hợp yếu tố góc (Thông hiểu – 4,0 điểm)
 • Câu 3.

a/ Thể tích khối đa diện (chóp, lăng trụ, chóp đều, lăng trụ đứng,…) – Vận dụng thấp – 2,0 điểm.

b/ Khoảng cách (Vận dụng cao – 1,0 điểm)

7/ NỘI DUNG KIỂM TRA 45’ĐS 12TUẦN 14

CÂU

NỘI DUNG

Mức độ , điểm

1

Giải pt mũ

 1 câu NB- 2,0 đ  , 1 câu TH  1,5 đ

2

Giải pt lôgarit

1 câu NB 2,0 đ , 1 câu VD 2,0 đ

3

Giải bpt mũ , giải bpt lôgarit

1 câu TH 1,5

4

Tìm GTLN , GTNN của hàm số có liên quan hàm số mũ , lôgarit. 

1 câu VDC 1,0 đ

 

 

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Vệ

Nguồn tin: Trường THPT Phú Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây